საქართველოს ზოგადგეოგრაფიული რუკა, 60x113 სმ., ქართული, ინგლისური, პოლივნილი

საქართველოს ზოგადგეოგრაფიული რუკა, 60x113 სმ., ქართული, ინგლისური, პოლივნილი

კატალოგის ნომერი: M002
მიწოდების დრო
მიწოდება
5 სამუშაო დღეში
184.80

საქართველოს 1:500 000 ზოგადგეოგრაფიულ რუკაზე  წარმოდგენილია შემდეგი სახის გეოგრაფიული ინფორმაცია:

რუკის ზომა: 60x113 სმ.

ენა: ქართული, ინგლისური

ქაღალდის ტიპი: პოლივინილი


1. დასახლებული პუნქტები ადმინისტრაციული სტატუსის მიხედვით, განსახლების ტიპისა და მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით, (რუკაზე ხაზგასმული დასახლებული პუნქტის სახელწოდება ეკუთვნის ახლომდებარე რკინიგზის სადგურსაც)
2. სახელმწიფო, ავტონომიური, რეგიონალური, მუნიციპალური, საქალაქო და დროებითი ადმინისტრაციული წარმონაქმნების საზღვრები
3. ჰიდროგრაფიული ქსელი
4. საგზაო ქსელი
5. რკინიგზა 
6. რელიეფი დაჩრდილული ფონით
7. ოროგრაფიული, სიმაღლითი ნიშნულები 
8. სახელმწიფო მნიშვნელობის წერტილოვანი ობიექტები: აეროპორტი, საზღვაო პორტი, საბაჟო
9. ისტორიულ-კულტურული და ტურისტულ-ეთნოგრაფიული წერტილოვანი ობიექტები            

რუკაზე ცხრილური დანართის სახით დატანილია ძირითადი ზოგადი გეოგრაფიული მახასიათებლები ქვეყნის შესახებ, ეთნიკური შედგენილობის და ძირითადი რელიგიების აღმსარებელთა პროცენტული მაჩვენებლები, ე.წ.  Distant Chart ანუ მანძილების ცხრილი საქართველოს ქალაქებს შორის კმ-ში, ასევე  მოსახლეობის რიცხოვნობა (მოსახლეობის რიცხოვნობის მონაცემები აღებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2008 წლის ანგარიშიდან) და ფართობი რეგიონების მიხედვით.